Ulmekärr Omvandlingsområde

Tanums kommun avser att i bygga ut det kommunala VA-ledningsnätet med ca 1380 m huvudledningar och ca 250 m servisledningar, då 44 fastigheter ska få nya anslutningar. Ledningsförläggningen sker inom bebyggt område i befintliga vägar och grönytor.
Arbetena innefattar i huvudsak markarbeten för yttre VA.