VA ledningsförnyelse Dals Rostock

Entreprenaden omfattar förnyelse av befintliga VA-ledningar, nyförläggning av dagvattenmagasin, för Hällavägen samt Lövåsvägen Dals Rostock. Entreprenaden omfattar markförläggning av spill-, dag- samt vattenledningar. Även förnyelse av befintlig gatubelysning.